CV – Lena Olsson                                                 DSC_0040.JPG-for-web-small

Jag heter Lena Olsson FD tidigare undervisningsråd vid Myndigheten för skolutveckling och vid Skolverket.
Kontakt med Göteborgs universitet har jag bl.a. genom uppdrag om handledning och examinering av lärarstudenter.

Arbetslivserfarenhet

2010-2017   Handledning och examination av lärarstudenter vid Göteborgs universietet
2008-2009   Uppdrag vid Göteborgs universitet, Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL)
2008-2003   Undervisningsråd, projektledare, Myndigheten för skolutveckling
2003-1991   Undervisningsråd, Statens  skolverk
1991-1989   Avdelningsdirektör, sekreterare i statens läromedelsnämnd, Statens Institut för Läromedel.
1989-1971   Timtjänstgöring vid Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Forskningsassistent vid Göteborgs universitet
……………..Tjänstgöring som adjunkt och lektor i skolväsendet

Utbildning

1987                Filosofie doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet, Vetenskaplig avhandling: Kulturkunskap i förändring,………………..kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-1985
1969                Filosofisk ämbetsexamen vid Göteborgs universitet
………………..Ämnen: historia, geografi, nationalekonomi, statskunskap och juridik.
1970                Ämneslärarutbildning vid lärarhögskolan i Göteborg

Publikationer – ett urval:

Increase the Professional Use of Digital Learning Resources among Teachers and Students, Paper utarbetat i samverkan med Monica Sandorf, Göteborgs universitet.

SITE 2010 – Society for Information Technology & Teacher Education International Conference , SanDiego, USA, March 29-April 2, 2010.

Digitala lärresurser i en målstyrd skola Göteborgs universitet, 2009.

Sammanfattning, Digitala lärresurser i en målstyrd skola, ingår i Digitala lärresurser i en målstyrd skola, Skolverket, 2009.

Kulturkunskap i förändring. Reflektioner efter två decennier. Vänbok för Professor Lennart K. Persson vid den Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, 2007.

Om Norden i Norden, Nordiska språk- och informationscentret, Helsingfors 1990

Historia, geografi och samhällskunskap i läroböckerna Rapport från läromedelsöversynen, Utbildningsdepartementet Ds 1988:24

Ansikte mot ansikte. Om överlevnadsfrågor i skolans läromedel, Skolöverstyrelsen, Stockholm 1988

Om Norden i Norden, ingår i Kulturmöten, kommunikation, skola Strömqvist, S., & Strömqvist, G. (eds.)/ Stockholm, Norstedts 1988

Finlandsbilden i svenska läromedel, Rapport 1987:4, Statens institut för läromedel, Stockholm 1987.

Kulturmöten i svenska läroböcker – vilken bild ger de av u-länderna och Västvärlden?

Ingår i ”Är lagom bäst? Om kulturmöten i Sverige” Statens Invandrarverk, Norrköping 1984.

Exempel på rapporter/insatser som jag ansvarat för:

Regeringsuppdrag om en affischtävling 2005 med anledning av 100 år efter unionsupplösningen med Norge (Affischerna ställdes ut i Stockholm, Oslo, Stavanger, Svinesund och Göteborg)

Videosändning i november 2005 i samarbete med Högskolan i Borås. Målgrupp var politiker, förvaltningschefer i kommuner, utvecklingsledare, rektorer och lärare. Sändningen vidarebefordrades via 13 andra regionala utvecklingscentra vid universitet och högskolor i Sverige.

Vägen fram? En utvärdering av projektet Nordiska teman 2000-2002, G. Laureys, Gent 2003

Nätverk en organisation för skolutveckling? En extern utvärdering av I. M Andersson, Skolverket 2001.

 Lång borta. Och nära, Antologi och kommentarer till läroplanerna och internationaliseringsbegreppet, Skolverket 1995

TRADITA INNOVARE
INNOVATA TRADERE